Adresgegevens

Aluminium Centrum
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Ons postadres

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Telefoon
030 - 605 33 44
E-mail
info@aluminiumcentrum.nl

Dragende functie

Eisen worden gesteld aan:

  • Onderdelen van de hoofddraagconstructie
  • Een bouwconstructie waarvan het bezwijken leidt tot het onbruikbaar worden van een rookvrije vluchtroute

De formele definitie van de hoofddraagconstructie bij brand is erg lang. Praktisch gezien worden tot de hoofddraagconstructie die onderdelen gerekend waarvan bezwijken aanleiding kan geven tot voortschrijdende instorting.

De formele definitie van de hoofddraagconstructie bij brand is erg lang. Praktisch gezien worden tot de hoofddraagconstructie die onderdelen gerekend waarvan bezwijken aanleiding kan geven tot voortschrijdende instorting.

Formele definitie van hoofddraagconstructie bij brand:
Een deel van de bouwconstructie gelegen in of grenzend aan een brandruimte als bedoeld in onderdeel 5.1 van NEN 6068 van gebouwen met brandcompartimenten en subbrandcompartimenten als bedoeld in de afdelingen 2.13 en 2.14 van het Bouwbesluit waarvan het bezwijken leidt tot het ook bezwijken van een bouwconstructie die:

a) niet in hetzelfde brandcompartiment is gelegen als de beschouwde brandruimte; dit geldt niet voor woonfunctie;
b) in het geval de brandruimte een subbrandcompartiment is of een deel van een subbrandcompartiment, zorgdraagt voor het instandhouden van niet-direct aangrenzende subbrandcompartimenten en niet-direct aangrenzende andere ruimten;
c) in het geval de brandruimte deel uitmaakt van een (sub)brandcompartiment dat meer dan 3 bouwlagen bevat, zorgdraagt voor het instandhouden van ruimten die niet direct aan de brandruimte grenzen, maar wel in het (sub)brandcompartiment zijn gelegen; daarbij mag worden uitgegaan van de voor het bezwijken meest ongunstige ligging van de brandruimte in een combinatie van 3 bouwlagen.

De prestatie eis ten aanzien van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken luidt dat een uiterste grenstoestand gedurende een bepaalde tijd niet overschreden wordt bij de volgens NEN 6702 bepaalde bijzondere belastingscombinaties die kunnen optreden bij brand. De tijd dat een uiterste grenstoestand niet mag worden overschreden is afhankelijk van de functie en hoogte van een gebouw, zie figuur 2 en afdeling 2.2 van het Bouwbesluit.

Figuur 2: Ontwerptijden (Bron: “‘Hoofddraagconstructie bij brand’ in NEN 6702 nu duidelijk omschreven”, Hamerlinck en Scholten, Bouwen met Staal 189 april 2006)

Bepalend is de ligging van de vloer van het hoogste verblijfgebied. Als op de verdiepingen boven de 5, 7 of 13 meter geen verblijfsgebieden zijn gesitueerd, dan kan volstaan worden met de eis die behoort bij het lagere niveau. Indien delen van een gebouw in verschillende categorieën vallen moet de hoogste categorie worden gehanteerd, tenzij bezwijken van een deel in een lagere categorie niet leidt tot bezwijken van delen in een hogere categorie.

Indien de permanente vuurbelasting bepaald volgens NEN 6090 kleiner is dan 500 MJ/m2 kan in een aantal gevallen de tijd met 30 minuten worden gereduceerd, zie figuur 2. De permanente vuurbelasting is bij de meeste gebouwen lager dan 500 MJ/m2.

Ongeacht de tijden uit figuur 2 mag een uiterste grenstoestand van een bouwconstructie waarvan het bezwijken leidt tot het onbruikbaar worden van een rookvrije vluchtroute gedurende 30 minuten niet overschreden worden.

Toepassing van bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie kan in de praktijk op grond van gelijkwaardigheid leiden tot het verlagen van de vereiste brandwerendheid op bezwijken. Reducties van 30 (en soms zelfs 60) minuten worden in de praktijk door gemeenten toegestaan.