Adresgegevens

Aluminium Centrum
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Ons postadres

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Telefoon
030 - 605 33 44
E-mail
info@aluminiumcentrum.nl

Scheidende functie

De WBDBO moet volgens afdeling 2.13 uit het Bouwbesluit ten minste 60 minuten bedragen tussen een brandcompartiment en een ander brandcompartiment, een besloten ruimte waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert en een niet-besloten veiligheidstrappenhuis. Een besloten ruimte is een ruimte die omsloten wordt door scheidingsconstructies.

Volstaan kan worden met 30 minuten indien:

 • De permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m2, of...
 • Het brandcompartiment en de besloten ruimte op hetzelfde perceel liggen en de hoogste vloer van een verblijfsgebied bij woningbouw niet hoger ligt dan 7 m en bij utiliteitsbouw niet hoger dan 5 m boven het aansluitende terrein. Wanneer het een brandcompartiment betreft dat is bestemd voor de opslag van bij ministeriele regeling aangegeven brandbare brandbevorderende of bij brand gevaar opleverende stoffen kan in geval van utiliteitsbouw deze reductie niet worden toegepast. Daarnaast kan deze reductie niet worden toegepast indien er sprake is van een celfunctie in een cellengebouw of een gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiĆ«nten of ....
 • Er sprake is van een woonfunctie en het de WBDBO tussen een brandcompartiment en een besloten ruimte waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert betreft.

De wbdbo naar een veiligheidstrappenhuis blijft 60 minuten.

In aanvulling op het bovenstaande regelt afdeling 2.14 de subbrandcompartimentering. Deze afdeling is er op gericht om de uitbreiding van brand in een bouwwerk waarin wordt geslapen verder te beperken. Niet-gemeenschappelijke ruimtes vormen een subbrandcompartiment zoals een woning in een woongebouw of een kamer in een hotel of een cel in een gevangenis.

Voor een woonfunctie moet de WBDBO van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte in het brandcompartiment niet lager zijn dan 60 minuten.

Volstaan kan worden met 30 minuten indien:

 • De permanente vuurbelasting van het subbrandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m2, en ...
 • Geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7m boven het meetniveau of ...
 • Door de besloten ruimte een rookvrije vluchtroute loopt.

In de volgende gevallen moet de WBDBO van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte in het brandcompartiment niet lager zijn dan 30 minuten:

Indien er sprake is van een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500m2 kan voor de WBDBO van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte in het brandcompartiment die in de zelfde woonfunctie ligt worden volstaan met 30 minuten.

In de volgende gevallen moet de WBDBO van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte in het brandcompartiment niet lager zijn dan 30 minuten:

 • bij kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar of 24-uurs opvang waar geslapen wordt
 • bij een celfunctie
 • bij een gedeelte voor aan bed gebonden patienten van een gezondheidszorgfunctie
 • bij een logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw

In de volgende gevallen mag een oppervlak gelegen onder een deur die toegang geeft tot het subbrandcompartiment dat niet groter is dan 0,02m2 en waarvan de hoogte vanaf de vloer niet groter is dan 0,05 m buiten beschouwing gelaten worden bij de beoordeling:

 • bij kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar of 24-uurs opvang waar geslapen wordt
 • bij een celfunctie in een cellengebouw
 • bij een gedeelte voor aan bed gebonden patienten van een gezondheidszorgfunctie

Afdeling 2.16 van het Bouwbesluit bepaalt de indeling van een gebouw in rookcompartimenten en stelt eisen aan de weerstand tegen rookdoorgang. De weerstand tegen rookdoorgang van een rookcompartiment naar een besloten ruimte in het brandcompartiment mag niet lager zijn dan 30 minuten.

Afdeling 2.19 van het Bouwbesluit stelt eisen aan de inrichting van rookvrije vluchtroutes. De WBDBO tussen rookvrije vluchtroutes moet ten minste 30 minuten bedragen. Dit geldt niet voor een samenvallend gedeelde en aan het begin van twee rookvrije vluchtroutes als bedoeld in de Bouwbesluit artikelen 2.156, eerste lid en 2.157, eerste lid. Een inwendige scheidingsconstructie tussen twee rookvrije vluchtroutes mag geen ander beweegbaar constructie-onderdeel dan een zelfsluitende deur bevatten.

Zwaarste eis maatgevend (Bron: Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen, Stichting Bouwresearch)
Een bouwconstructie is gedefinieerd als een onderdeel van een bouwwerk dat bestemd is om belasting te dragen. Op een bouwconstructie kunnen verschillende grenswaarden van toepassing zijn. Over een vloer kan een rookvrije vluchtroute voeren, terwijl die vloer bovendien deel kan uitmaken van de hoofddraagconstructie. In dat geval geldt de zwaarste eis. Maakt de betreffende vloer geen deel uit van de hoofddraagconstructie en houdt de vloer geen vluchtroute in stand, dan gelden er geen rechtstreekse sterkte-eisen. Toch kan het zijn dat de constructie een bepaalde tijd in stand moet blijven. Als de vloer bijvoorbeeld een scheiding vormt tussen brandcompartimenten, mag deze niet voortijdig bezwijken omdat dan ook de brandscheidende functie teniet wordt gedaan.