Gedrag van aluminium draagconstructies bij brand

Gedrag van aluminium constructies bij brand - Eurocode 1999-1-2
Dit deel van de website is bedoeld voor constructief ontwerpers en brandwerendheidsadviseurs.

Opgemerkt wordt dat alle materialen brandbaar zijn, mits de temperatuur maar hoog genoeg is, zo ook aluminium, staal en beton. Bij blootstelling aan de standaardbrand zullen aluminium componenten niet branden, en dus ook geen bijdrage leveren aan de vuurbelasting. Let wel, het gaat daarbij niet om aluminiumpoeder of aluminium schilfers. De brandbaarheid van een materiaal is slechts één aspect dat van belang is ten aanzien van de brandwerendheid van een constructie. Het gevolg van blootstelling van aluminium componenten aan brand is dat de aluminium temperatuur toeneemt. Hierdoor treedt thermische uitzetting van het aluminium op en daarnaast reduceert de stijfheid en de sterkte van de component. Dat kan gevolgen hebben voor de scheidende en de dragende functie van aluminium componenten bij brand.

Eurocode 1999-1-2 betreft het ontwerp en berekening van aluminiumconstructies bij brand voor de dragende functie. Vooralsnog kan deze Eurocode alleen worden toegepast op basis van gelijkwaardigheid (zie § 1.3 van het Bouwbesluit). De bevoegdheid voor het oordelen over gelijkwaardigheid ligt bij burgemeester en wethouders. De verantwoordelijkheid blijft bij de vergunningaanvrager. EN 1999-1-2 is bedoeld om gebruikt te worden in combinatie met EN1999-1-1 en geeft uitsluitend verschillen met of aanvullingen op het ontwerp en de berekening onder normale temperaturen. De beoordeling bestaat uit een aantal stappen, toegelicht met de figuur. Vervolgens wordt iedere stap verder toegelicht.

  1. Bepaal de mechanische belasting behorend bij de accidentele combinatie van brand, op grond van EN 1990
  2. Bepaal de brandontwikkeling c.q. gastemperatuur op grond van EN 1991-1-2
  3. Bepaal de temperatuur van de constructie op grond van EN 1999-1-2
  4. Bepaal de mechanische materiaaleigenschappen (sterkte: 0.2 % rekgrens. Stijfheid: elasticiteitsmodulus) op grond van EN 1999-1-2
  5. Bepaal het gedrag van de constructie op grond van EN 1999-1-2
  6. Ga na of bezwijken optreedt binnen de gestelde brandwerendheidsduur.