Adresgegevens

Aluminium Centrum
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Ons postadres

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Telefoon
030 - 605 33 44
E-mail
info@aluminiumcentrum.nl

Normen

In onderstaand figuur wordt schematisch de normenstructuur gepresenteerd die relevant is voor het beoordelen van de brandwerendheid ten aanzien van de dragende en scheidende functie.

Figuur 3: Ontwerptijden (Bron: “‘Hoofddraagconstructie bij brand’ in NEN 6702 nu duidelijk omschreven”, Hamerlinck en Scholten

Als bepalingsmethode voor de brandwerendheid ten aanzien van de dragende functie wijst het Bouwbesluit NEN 6069:2005 aan. Van NEN 6069 is een nieuwe versie in ontwikkeling. NEN 6069 betreft de experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan. Deze norm regelt de aansluiting tussen het Bouwbesluit en de Europese normen voor die producten waarvoor het Bouwbesluit voor de bepaling van de brandwerendheid NEN 6069 direct of indirect aanwijst. Hierbij is voorzien in een tijdelijk duaal stelsel. Tot een nader vast te stellen moment kan voor de bouwregelgeving de brandwerendheid worden bepaald met zowel de bestaande Nederlandse beproevingsmethoden als met de Europese beproevingsmethoden. De normatieve hoofdtekst van NEN 6069:2005 sluit aan bij de Europese beproevingsnormen en wijst deze aan. De normatieve Bijlage A van NEN 6069:2005 sluit aan bij de bestaande Nederlandse beproevingsmethoden. Voor de bepaling van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van aluminium constructies is er geen alternatieve rekenkundige Nederlandse norm beschikbaar zoals dat voor beton (NEN 6071), staal (NEN 6072) en hout (NEN 6073) het geval is. Wel is er een Europese norm voor de rekenkundige bepaling van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van aluminium constructies namelijk EN1999-1-2. De Nederlandse versie van de Eurocodes voor “structural fire design”, dus met nationaal voorwoord en nationale bijlage, zullen op termijn aangewezen worden door het Bouwbesluit en deze normen vervangen. Vooralsnog kunnen de Eurocodes alleen worden toegepast op basis van gelijkwaardigheid (zie § 1.3 van het Bouwbesluit). De bevoegdheid voor het oordelen over gelijkwaardigheid ligt bij burgemeester en wethouders.

Voor de bepaling van de brandwerendheid ten aanzien van de scheidende en dragende functie zijn er twee brandkrommen relevant namelijk de Standaard brandkromme ISO 834 en de Externe brandkromme, zie figuur 4. De Standaard brandkromme representeert een brand in een gebouw – ook al kan de werkelijke temperatuur in grote mate afwijken van deze temperatuur-tijdscurve. De externe brandkromme representeert een brand buiten een gebouw en een uitslaande brand.

Figuur 4: Brandkrommen

Het toepassingsgebied van NEN 6069 is beperkt tot bouwdelen zonder beglaasde elementen en deurconstructies zonder zijlichten. Bouwdelen met beglaasde elementen en deurconstructies met zijlichten kunnen alleen worden beproefd volgens bijlage A van NEN 6069. Het toepassingsgebied van NEN 6069 betreft:

  • bouwdelen die bij brand uitsluitend een dragende functie hebben zoals wanden, vloeren en daken, balken en kolommen;
  • bouwdelen die bij brand zowel een dragende als een scheidende functie kunnen hebben zoals vloeren en daken, binnen- en buitenwanden, zonder deur- en luikconstructies, doorvoeringen, afdichtingen en dergelijke;
  • bouwdelen die bij brand uitsluitend een scheidende functie hebben zoals niet-dragende binnen- en buitenwanden, deur- en luikconstructies, afsluitingen van transportbanden en geleide transportsystemen, doorvoeringen en afdichtingen, dienstleidingen en -schachten.

NEN 6069 is niet bedoeld te worden toegepast op producten met een beschermende functie, die zijn bedoeld om de brandwerendheid van bouwdelen te verhogen.

Als bepalingsmethode voor de brandwerendheid ten aanzien van de scheidende functie wijst het Bouwbesluit NEN 6068 en NEN 6075 aan. NEN 6068 is grotendeels een rekenkundige norm en betreft de bepaling van de WBDBO. Er is een aanpassing van NEN 6068 in voorbereiding. Naar verwachting is deze gereed voordat het nieuwe Bouwbesluit wordt gelanceerd. Voor het uitvoeren van een berekening conform NEN 6068 zijn er enkele software pakketten ontwikkeld zoals Brando2 (http://www.bris.nl), NPR6091(http://www.nen.nl) en Pintegraal (http://www.peutz.nl). De brandoverslagberekening betreft achtereenvolgens het bepalen van de maatgevende gastemperatuur, de geometrie en temperatuur van de vlammen uit een gevelopening en de maximale waarde van de stralingsflux op het openingsvlak van een gevelopening. Of deze pakketten berekeningen uitvoeren conform NEN 6068:2008 is niet helemaal duidelijk. Bijvoorbeeld Pintegraal lijkt te zijn ontwikkeld voor NEN 6068:2005 en daarna niet meer aangepast. Voor experimentele bepaling van de weerstand tegen branddoorslag verwijst NEN 6068 naar NEN 6069. NEN 6075 betreft de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten en verwijst voor experimentele bepaling naar NEN 6069. Van NEN 6075 is een nieuwe versie in ontwikkeling.