Adresgegevens

Dutch Aluminium Association
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Ons postadres

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Telefoon
030 - 605 33 44
E-mail
DAA@metaalunie.nl

Wetten en richtlijnen

De brandveiligheid is in Nederland op onderstaande wijze geregeld:

Figuur 1 Overzicht wetten(bestuursrecht) en richtlijnen.

Wet milieubeheer: stelt eisen als de gevolgen van een mogelijke brand zicht uitstrekken tot buiten het perceel.
Arbo-wet: stelt eisen aan de veiligheid van medewerkers zoals aan trappenhuizen, nooduitgangen, noodverlichting, brandbestrijdingsmiddelen, etc..
Bouwverordening: stelt eisen aan het gebruik van een gebouw, zoals de maximale bezetting, het interieur van een gebouw en de opslag van schadelijke stoffen.
Bouwbesluit: stelt bouwkundige eisen. Onderliggende doelen zijn:

  • In stand houden van de constructie (afdeling 2.2)
  • Voorkomen van ontstaan van brand (afdeling 2.11)
  • Beperken van de ontwikkeling en uitbreiding van brand (afdelingen 2.12, 2.13, 2.14 en 2.21)
  • Beperken van ontstaan en verspreiding van rook (afdelingen 2.15 en 2.16)
  • Zorg dragen voor veilige ontvluchting (afdelingen 2.17, 2.18 en 2.19)
  • Voorkomen van ongevallen (afdeling 2.20)

NPR: De Nederlandse praktijkrichtlijnen bieden in veel gevallen oplossingen die voldoen aan de gestelde eisen.

Voor de bovengenoemde afdelingen uit het Bouwbesluit zijn in tabel 1 de functionele eisen gespecificeerd.
De functionele eis geeft het globale doel aan van het voorschrift (bijvoorbeeld: Een te bouwen bouwwerk is zodanig, dat brand zich niet snel kan ontwikkelen.). In de afdelingen worden prestatie eisen genoemd, veelal in combinatie met een bepalingsmethode. De prestatie-eis geeft een concrete eis (bijvoorbeeld: Een constructie-onderdeel heeft aan een zijde die niet grenst aan de buitenlucht, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan de klasse die voor die zijde is aangegeven in tabel 2.91.). In de rechter kolom van tabel 1 wordt kort aangegeven waar de prestatie-eisen betrekking op hebben. Als aan de prestatie-eis is voldaan, dan is aan de functionele eis voldaan.

Tabel 1 Functionele eisen uit het Bouwbesluit

Het is de bedoeling dat in de bovenstaande tabel doorgelinkt wordt naar onderstaande definities.

  1. Rookvrije vluchtroute: van rook gevrijwaarde route die begint bij een toegang van een rookcompartiment of een subbrandcompartiment, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift;
  2. Brandcompartiment: gedeelte van een of meer gebouwen bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand;
  3. Rookcompartiment: gedeelte van een of meer gebouwen bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van rook

Voor sommige productgroepen bestaan er kwaliteitsverklaringen (bijv. KOMO). Om een kwaliteitsverklaring te kunnen krijgen moet aan de bijbehorende beoordelingsrichtlijn worden voldaan. Een beoordelingsrichtlijn toetst of aan de eisen die relevant zijn voor de toepassing wordt voldaan. Een beoordelingsrichtlijn maakt gebruik van bestaande Nederlandse bepalingsmethoden die door het Bouwbesluit worden aangewezen. Door gebruik van kwaliteitsverklaringen verlopen bouwprocessen vlotter, vergt bouwplantoetsing minder tijd en zijn controles eenvoudiger.

Het is ook toegestaan om op een andere manier aan de functionele eis uit het Bouwbesluit te voldoen (gelijkwaardigheid) indien aangetoond wordt dat ten minste dezelfde mate van veiligheid, wordt geboden als is beoogd met het betrokken voorschrift (zie § 1.3 van het Bouwbesluit). Dit kan bijvoorbeeld door het nemen van organisatorische of installatietechnische maatregelen, zie het eerder genoemde brandveiligheidsconcept.
Naast de Nederlandse regelgeving speelt ook de Europese regelgeving een rol. Het Bouwbesluit verbiedt het in de handel brengen van producten waarvoor overeenkomstig de Europese richtlijn bouwproducten CE markering wordt geëist. Op het internetadres cemarkeringonline.vrom.nl kan gevonden worden voor welke bouwproducten CE markering wordt geëist.